Tvoříme obsah, který dává smysl

WE
CREATE MEANINGFUL BRANDED CONTENT

Pak je pro vás ideální Seznam Native, tedy novinářsky zpracovaný článek, postavený na přínosném, inspirativním nebo zábavném tématu. Zabalený v poutavém grafickém designu, doplněný třeba animacemi, videem či audiem. Atraktivní obsah udrží pozornost čtenářů na dlouhé minuty a baví je. A vaše značka díky tomu roste.

Then Seznam Native is perfect for you. It's a journalistically crafted article, built around beneficial, inspiring, or entertaining topics. Wrapped in captivating graphic design, and possibly enhanced with animations, videos, or audio. Attractive content that holds readers' attention for minutes on end and entertains them. And as a result, your brand grows.

Pak se pro vás hodí formát Seznam Talks, který vychází na Seznam Zprávách a těží z jejich důvěryhodnosti. Vizuál i obsah korespondují s redakčními články. Formát je ideální pro zviditelnění majitelů, manažerů nebo ambasadorů značky.

Then the Seznam Talks format is suited for you, featured on Seznam Zprávy news website and benefiting from its credibility. Both the visuals and content align with editorial articles, making this format perfect for bringing owners, managers, and brand ambassadors into the spotlight.

Žádný jiný formát nevtáhne uživatele do děje tak jako video. Naše dokumenty či seriály prohloubí vztah zákazníků k vaší značce. Videa pro vás vyrobíme a zajistíme jejich sledovanost.

No other format immerses viewers into the story quite like video. Our documentaries or series deepen the relationship between customers and your brand. We'll produce videos for you and ensure they attract viewers.

I články o produktech mohou čtenáře zaujmout. Díky Seznam Advertorialu se čtenáři dozvědí, v čem je ten váš jedinečný. Advertorialy publikujeme on-line i v tištěném deníku Právo a jeho přílohách.

Even articles about products can captivate readers. With Seznam Advertorial, readers will discover what makes yours unique. We publish advertorials both online and in the printed Právo magazine and its supplements.

Zajímavý audio obsah vyžaduje soustředění. Proto je podcast skvělým nástrojem k propojení zákazníků se značkou. Pro nahrávání i postprodukci využíváme zázemí našich rádií a audio publikujeme na Spotify, Apple Podcasts a všech dostupných platformách.

Engaging audio content demands focus. That's why podcasts are an excellent tool for connecting customers with your brand. We utilize the facilities of our radio stations for recording and post-production, and we publish the audio on Spotify, Apple Podcasts, and all available audio platforms.

Každá značka má jiné potřeby, možnosti a rozpočet. Proto k projektům přistupujeme individuálně a hledáme pro vás ideální řešení na míru. Napříč Seznamem. Ale i mimo něj.

Every brand has different needs, capabilities, and budgets. That's why we approach each project individually, crafting the ideal tailor-made solution for you.

What distinguishes us from a typical ad agency is our integration with Seznam.cz, the largest media house in Czechia. This allows us to blend marketing and creativity with journalism, offering a unique advantage.

1.

Brandová strategie

Brand strategy

Víme, že marketingová komunikace bez strategie nedává smysl. Pokud strategii nemáte, tak vám ji pomůžeme vytvořit.

We know that marketing communication without a strategy makes no sense. If you don't have a strategy, we'll help you create one.

2.

Kreativní koncept a realizace

Creative concept and implementation

Máme odvážné nápady i zázemí k tomu je zrealizovat. Klidně necháme závodit auto s letadlem nebo vaši značku spojíme se službami jako Mapy.cz.

We have bold ideas and the resources to bring them to life. We're ready to race a car against a plane or link your brand with services like Mapy.cz.

3.

Měření úspěchu kampaně

Campaign success measurement

Umíme změřit efektivitu všech částí kampaně. To je naše konkurenční výhoda. Jen tak si můžeme být jistí, že naše práce má smysl a vaše investice se vyplácí.

We can measure the effectiveness of all parts of the campaign. That's our competitive advantage. It's how we ensure our work makes sense and your investment pays off.

Podívejte se na naši práci case study

Check out our work case study

Všechno, co děláme, má vliv na značky našich klientů a na to, jak je lidé vnímají. To víme, protože efekt kampaní dokážeme změřit. To vám standardní metriky jako zásah, imprese nebo proklikovost neřeknou.

Everything we do impacts our clients' brands and how people perceive them. We know this because we can measure it. Going beyond standard metrics like impressions, average time spent or click-through rate.

Využíváme k tomu jednoduchý dotazníkový nástroj Seznam Brand Lift. Ten porovnává vnímání značky u lidí, kteří se s kampaní nesetkali, s těmi, které kampaň zasáhla. Ptáme se nejméně tisíce lidí. Díky tomu dokážeme ověřit, jak jsme pohnuli se znalostí značky, asociací s ní spojenou nebo nákupním rozhodnutím.

We use the Seznam Brand Lift survey tool. It compares brand perception among people who have not encountered the campaign with those who have. We collect at least 1000 respondents. This allows us to verify how we've influenced brand awareness, brand associations, or brand preference.

Vyzkoušejte, jak Brand Lift funguje

Try how Brand Lift works

Do jaké kategorie byste zařadili Starou žitnou mysliveckou?

Which category would you place Stará Žitná Myslivecká in?

Jedním z cílů kampaně pro značku Stará žitná myslivecká bylo dostat ji do povědomí jako whisky. To se nám díky nativním formátům povedlo. Chcete vědět víc? Podívejte se na Case study.

One of the campaign's goals for Stará Žitná Myslivecká was to establish it in people's minds as a whisky. Thanks to native formats, we succeeded. Want to know more? Check out the case study.

Která platforma vám přináší kvalitní autorský obsah?

Which platform brings you quality original content?

Platforma Voyo chce být vnímaná jako producent kvalitního autorského obsahu. Naše kampaň zvýšila počet lidí, kteří mají Voyo s kvalitním obsahem spojené. Chcete vědět víc? Podívejte se na case study.

Voyo aims to be perceived as a producer of quality original content. Despite the massive competion from established international brands, our campaign managed to do that. Want to know more? Check out the case study.

Titul nejlepšího brand studia na světě nemáme náhodou. Projděte si některé z našich úspěšných kampaní.

Being named one of the world's best brand studios in the last years isn't coincidental. Explore some of our work.

Logo přetáhnout sem

Drag
Logo
Here

Stratégové, kreativci, projektoví manažeři, editoři a tvůrci obsahu, analytici, grafici a kodéři. To je Seznam Brand Studio.

Strategists, creatives, project managers, editors, content creators, analysts, graphic designers, and coders - that's Seznam Brand Studio.

Už přes 5 let dokazujeme, že reklama nemusí lidi štvát a navíc může měnit to, jak značky vnímají. To dokážeme i změřit. Díky tomu, že naše kampaně stavíme na nativním obsahu, oslovujeme i lidi, kteří klasickou reklamu běžně ignorují.

For over 5 years, we've proven that advertising doesn't have to annoy people and yet, change how brands are perceived. We can even measure that. By building our campaigns on native content, we reach people who typically ignore traditional advertising.

Dokážeme přitáhnout pozornost lidí, které chcete oslovit.

We can capture the attention of the audience you want to reach.

Máme důvěru našich čtenářů, diváků i posluchačů, kteří s obsahem tráví několik minut, ne vteřin. Díky tomu si dokážou lépe zapamatovat sdělení značky.

We have the trust of our readers, viewers, and listeners, who spend minutes, not seconds, with our content, allowing them to better remember the brand's message.

Garantujeme, že se lidé s obsahem setkají.

We guarantee that people will encounter the content.

Sebelepší článek, seriál nebo podcast jsou k ničemu, když o nich nikdo neví. Investujte do obsahu s velkou mediální podporou napříč Seznamem.

Even the best article, series, or podcast is useless if no one knows about it. Invest in content with significant media support across Seznam.

Věříme v nezávislost médií.

We believe in independent media.

Máme v Seznamu jasně oddělenou komerční redakci od těch standardních. Komerční obsah značíme.

At Seznam, we have a clear separation between commercial and editorial teams. All commercial content is labelled accordingly.

Pracujeme s největším publikem ze všech médií v Česku.

We work with the largest audience in the Czech Republic.

Weby Seznamu denně navštíví přes 4 miliony lidí. K dispozici máme navíc televizi, rádia a tisk.

Seznam websites are visited by over 4 million people daily. We also have access to television, radio, and print.

Andy Sitta

Head of Seznam Brand Studio

Andy je přeborník v přípravě světových kampaní za české rozpočty. O výhodách nativní reklamy mluví rád a bez vyzvání.

Honza Čapek

Brand Strategist

Honza se ptá tak dlouho, dokud to klient vydrží. Jen tak může vzniknout úspěšná kampaň založená na promyšlené strategii.

Kristýna Ročkai

Content Lead

Kristýna má dobré nápady a nebojí se je použít. Bývalá novinářka, která ví, že lidi nikdy nepřestanou hltat obsah. Musí je ale zajímat.

Pavel Hluchý

Head of Art

Pavel je srdcem grafický designér, fascinovaný značkami, jejich budováním a komunikací. Ani po letech v reklamě ho neopouští touha provokovat a měnit zažité pořádky.

Lucie Fumfálková

Advertorial Manager

Lucka umí nemožné. Z tiskových zpráv a PR článků vytváří texty, které čtenáři milují, i když je to reklama.

Miloš Uldrich

Data Manager

Miloš měří a zkoumá, jaký vliv mají naše kampaně na značky. Má tak spoustu neprůstřelných argumentů potvrzujících, že to, co děláme, má smysl.

Andy Sitta

Head of Seznam Brand Studio

Andy is a champion in crafting global campaigns on Czech budgets and winning awards for them. He is passionate about discussing native advertising with anyone, with or without his/her consent.

Honza Čapek

Brand Strategist

Honza asks questions as long as the client can bear it. Only then can a successful campaign based on a well-thought-out strategy emerge.

Kristýna Ročkai

Content Lead

Kristýna has great ideas and isn't afraid to use them. A former journalist who knows that people will never stop consuming content. But it has to interest them.

Pavel Hluchý

Head of Art

Pavel is a graphic designer at heart, fascinated by brands, their development, and communication. Even after years in advertising, his desire to provoke and change established norms remains undiminished.

Lucie Fumfálková

Advertorial Manager

Lucka accomplishes the impossible. She transforms press releases and PR articles into texts that readers love, even when it's advertising.

Miloš Uldrich

Data Manager

Miloš measures and examines the impact of our campaigns on brands. He has a wealth of irrefutable arguments confirming that what we do makes sense.  

Seznam.cz, a.s.

Radlická 3294/10

150 00 Praha 5 – Smíchov

brandstudio@firma.seznam.cz
Děkujeme
Odesláno
Thanks
Sent

Napište nám

Contact us